Ontmoet de leukste moslimsingles op MoslimPartner.nl


Deze privacy policy is van toepassing op het gebruik van de website Moslimpartner.nl.

Artikel 1. Definities
In deze privacy policy worden de volgende definities gebruikt:

• Moslimpartner.nl: de gebruiker van deze privacy policy;
• bezoeker: de bezoeker van de website Moslimpartner.nl;
• gebruiker: de bezoeker die middels de website een overeenkomst sluit met Moslimpartner.nl;
• website: de website Moslimpartner.nl.

Artikel 2. Privacy
2.1 Moslimpartner.nl gaat bij de verwerking van uw persoonsgegevens zorgvuldig te werk. Wij gebruiken alleen die gegevens die nodig zijn voor een optimale dienstverlening. Voor zover dat niet voortvloeit uit de wet of uit de verplichtingen die wij jegens u zijn aangegaan, worden zonder uw toestemming geen persoonsgegevens aan derden verstrekt.
2.2 Voor zover nodig zijn verwerkingen van persoonsgegevens met doelomschrijving door Moslimpartner.nl aangemeld bij het College bescherming persoonsgegevens.

Artikel 3. Verantwoordelijke voor de persoonsgegevens
3.1 De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is Moslimpartner.nl.
3.2 Wij wijzen u er echter op dat elektronische communicatie via deze website tussen u en Moslimpartner.nl niet altijd beveiligd is; de mate van beveiliging is namelijk mede afhankelijk van het door u gekozen communicatiemiddel alsook van uw provider.

Artikel 4. Doeleinden van de verwerking
4.1 Moslimpartner.nl verwerkt persoonsgegevens van gebruikers voor de volgende doeleinden:
• het uitvoeren van de overeenkomst;
• het onderhouden van een klantrelatie met de gebruiker;
• het verzenden aan de gebruiker van commerciële berichten via e-mail.
4.2 De persoonsgegevens van de gebruiker worden enkel voor directe marketingdoeleinden gebruikt indien de gebruiker daarvoor uitdrukkelijk ondubbelzinnige toestemming heeft gegeven aan Moslimpartner.nl. De gebruiker kan deze toestemming te allen tijde intrekken, conform artikel 5 van deze privacy policy.
4.3 Moslimpartner.nl zal de gebruiker niet voor direct-marketingdoeleinden benaderen, indien de gebruiker daarvoor geen toestemming heeft gegeven.
4.4 De persoonsgegevens van de gebruiker worden enkel aan derden verstrekt indien de gebruiker daar uitdrukkelijk ondubbelzinnige toestemming voor heeft gegeven aan Moslimpartner.nl. Deze toestemming kan op elk moment door de gebruiker worden ingetrokken. De toestemming van de gebruiker is niet vereist indien de verstrekking van de persoonsgegevens aan derden noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst. In een dergelijk geval worden alleen de noodzakelijke gegevens verstrekt.
4.5 Indien Moslimpartner.nl de persoonsgegevens van de gebruiker wenst te gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet zijn voorzien in het privacybeleid van Moslimpartner.nl, dan neemt Moslimpartner.nl contact met de gebruiker op alvorens persoonsgegevens van de gebruiker te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden. Moslimpartner.nl zal de gebruiker in dat geval informeren over de wijzigingen en de gebruiker de kans bieden om zijn deelname te weigeren.
4.6 Wij verzoeken u ons geen gegevens te doen toekomen, indien u niet wenst dat deze informatie op de manier zoals hiervoor beschreven, wordt gebruikt.

Artikel 5. Het recht van bezwaar
5.1 De gebruiker heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens.
5.2 Dit bezwaar kan door de gebruiker op de volgende wijzen worden ingediend:
• elektronisch door een bericht te sturen naar info@moslimpartner.nl;
• door in de e-mail waarin de commerciële boodschap is opgenomen op de link te klikken, waarmee de gebruiker zich kan afmelden voor dergelijke e-mailberichten.
5.3 In elke commerciële boodschap welke naar de gebruiker wordt verstuurd, wordt de gebruiker gewezen op de mogelijkheid tot het maken van bezwaar.
5.4 Indien de gebruiker bezwaar indient tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens voor directe marketingdoeleinden, zal de desbetreffende verwerking onmiddellijk worden beëindigd.

Artikel 6. Beveiliging van gegevens
Moslimpartner.nl draagt zorg voor een passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van haar systemen, waarin de gegevens van de gebruiker worden opgeslagen.

Artikel 7. Verdenking misbruik
Moslimpartner.nl behoudt zich het recht voor om zowel pro-actief als corrigerend op te treden bij verdenking van misbruik. Hieronder wordt verstaan dat Moslimpartner.nl het recht heeft om alle informatie van en over een gebruiker op te slaan en te bewaren als mogelijk bewijs van misbruik. Moslimpartner.nl heeft daarnaast het recht om, bij een voldoende onderbouwde verdenking van misbruik, nadere gegevens over de gebruiker op te vragen bij derden. Bij voldoende bewijs kan Moslimpartner.nl passende maatregelen treffen, waaronder uitsluiting van de website of aangifte bij de politie en justitie.

Artikel 8. Klikgedrag
Op de website worden algemene bezoekgegevens, zonder dat de bezoekgegevens bezoekers identificeren, bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina's. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de website te zetten.

Artikel 9. Gebruik van cookies
9.1 Moslimpartner.nl kan informatie over het gebruik van haar website verzamelen en analyseren, met inbegrip van de domeinnaam, het aantal hits en de bezochte pagina's. Deze gegevens kunnen worden verzameld met behulp van een cookie. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, maar slechts machines. Een cookie is een klein tekstbestand dat de webpage-server van Moslimpartner.nl op de harde schijf van de computer van de bezoeker plaatst. Elke bezoeker kan zijn computer zo instellen dat er geen cookies worden geaccepteerd.
9.2 Indien de gebruiker zijn computer op een dergelijke wijze heeft ingesteld dat de computer geen cookies accepteert, is het mogelijk dat de gebruiker geen gebruik kan maken van bepaalde functies op de website.

Artikel 10. Privacy beleid van derden
Deze privacy policy is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de website zijn verbonden. Moslimpartner.nl aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze waarop andere websites omgaan met persoonsgegevens.

Artikel 11. Wijziging gegevens
Op verzoek verleent Moslimpartner.nl aan gebruikers toegang tot alle informatie die Moslimpartner.nl van hen bijhoudt. Verder biedt Moslimpartner.nl gebruikers de mogelijkheid om eventueel onjuiste gegevens die Moslimpartner.nl van hen bijhoudt, te laten corrigeren of verwijderen. Voor inzage in genoemde informatie of wijziging of verwijdering van de persoonsgegevens van de gebruiker, kan de gebruiker een e-mail sturen naar info@moslimpartner.nl.

Artikel 12. Klachten
Indien de gebruiker van mening is dat de website of het handelen van Moslimpartner.nl niet in overeenstemming is met deze privacy policy, kan de gebruiker contact met Moslimpartner.nl opnemen door een e-mail te sturen naar info@moslimpartner.nl.

Artikel 13. Wijzigingen
Moslimpartner.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy policy. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op de website gepubliceerd zijn. De gebruiker zal hiervan middels een e-mailbericht op de hoogte worden gesteld.